dnes je 16.6.2024

Najnovšie videosemináre

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024ZáznamGarancia

31.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:48

... Fundamentálne zamerania predmetného webinára predstavuje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Schválená novela zákona č. 50/1976 Zb.ZáznamGarancia

29.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:41

... Dňa 10.1.2024 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie. Cieľom predmetného webinára je priblížiť vybrané aspekty ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.4.2024 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívyZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:17

... Predmetom videa je prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), ktoré priniesli novely č. 205/2023 Z. z. a 46/2024 Z. z., týkajúce sa problematiky zmien v územnom plánovaní a reformy stavebnej legislatívy. Výklad je štruktúrovaný podľa týchto dvoch noviel ZDP. Predmetom videa je prehľad ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Účtovanie o vlastných zdrojoch a záväzkoch RO a PO v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:43

... Webinár poskytuje vysvetlenie k špecifikám vymedzenia vlastných zdrojov a záväzkov ROPO a špecifikáciám účtovania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v rámci vlastných a cudzích zdrojov krytia majetku štátnych rozpočtových, príspevkových organizáciách a štátnych fondov. Webinár poskytuje ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Pripravované zmeny v pracovnom práve v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:48

... Dňa 27. marca 2024 vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Účinnosť sa navrhuje od 1. augusta 2024. Cieľom predmetného webinára je priblížiť zmeny, ktoré novela zavedie do praxe. Dňa 27. marca 2024 ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

29.5.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:02

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2024. Dôraz je kladený na pripravované zmeny v roku 2024. Zmeny sa budú týkať úpravy komunálnych odpadov, nových reportingových povinností pri obaloch a batérií a akumulátorov a poplatkov za skládkovanie. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zmeny v zákone o obecnom zriadení od 1.4.2024ZáznamGarancia

28.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:31

... Cieľom webinára je priblížiť novelu Zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2024, ktorá súvisí s reformou stavebnej legislatívy. Cieľom webinára je priblížiť novelu Zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2024, ktorá súvisí s reformou stavebnej legislatívy. obce, samospráva, stavebná legislatíva Úvod ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práva za rok 2023ZáznamGarancia

28.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:13

... Webinár je zameraný na zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práca, pričom prím bude venovaný judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v kontexte pracovnej disciplíny, ponukovej povinnosti zamestnávateľa a miesta výkonu práce. Webinár je zameraný na zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práca ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu účtovníctva v roku 2024 - príklady z praxeZáznamGarancia

28.5.2024, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:30

... Webinár sa zameriava na elektronické vedenie účtovnej dokumentácie, tzv. digitalizáciu a nadväzne na to na elektronickú archiváciu dokumentácie. Popisuje základné legislatívne východiská pre elektronickú archiváciu dokumentov, ako aj možnosti vedenia elektronickej dokumentácie. Záver popisuje dobu uchovávania ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Čo by bolo dobré aby si školy zapracovali do materiálov z pohľadu novej legislatívyZáznamGarancia

28.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:55

... Obsahom webinára je prehľad najčastejšie používaných vnútorných aktov riadenia školy v nadväznosti na ich účelové určenie a obsahové zameranie. Uvádza aj odporúčané postupy pri ich tvorbe. Následne sa zameriava na najvýznamnejšie dokumenty, do ktorých sa premietajú podrobnosti z ustanovení právnych predpisov ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk
Najpozeranejšie videosemináre

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 19.2.2021)Záznam

25.2.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:06

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8.januára 2021, ktorá sa snaží zmeniť stav týkajúci sa dotovaných subjektov v ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31.3.2022Záznam

27.10.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:12

... Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR.Jedná sa o16. novelu zákona overejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu kpovinnosti používať elektronické prostriedky zapísané vzozname, ktorý ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľaZáznam

24.2.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:36

... V rámci videoseminára Vám lektorka priblíži jednotlivé nemocenské dávky, ktoré sa poskytujú poistencovi v roku 2021. Zameriava sa v prvom rade na pandemické nemocenské dávky (ošetrovné a nemocenské), ich čerpanie počas núdzového stavu, oznamovacie povinnosti Sociálnej poisťovne, ale približuje aj administratívne ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (stav k 19.5.2022)Záznam

20.6.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:06

... Pravidelný webinár aktualít z oblasti sociálneho poistenia sa pokúsi zhrnúť novinky v zákone o sociálnom poistení za ostatné obdobie a chronologicky sa vracia aj k jednotlivým platným zmenám z ostatného roka. Ako napr.: - Nové vyhlášky ÚVZ SR, účinné od 21.04.22 – VV SR č. 33/2022- 5-dňová karanténa ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zmeny v podmienkach prevádzkovania a používania hasiacich prístrojov v roku 2021Záznam

3.3.2021, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:26

... Lektorka sa vrámci videoseminára venuje zmenám, ktoré by mohli nastať vpodmienkach prevádzkovania a využívania hasiacich prístrojov vsúvislosti snávrhom vyhlášky Ministerstva vnútra SR ovlastnostiach aopodmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk
Najnovšie Právne predpisy
  • 113/2024 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.5.2024 v čiastke č. 53)
  • 115/2024 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 28.5.2024 v čiastke č. 55)
  • 116/2024 Z.z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného a vysokoškolského vzdelania profesionálnych vojakov (vyšlo dňa: 28.5.2024 v čiastke č. 55)
  • 117/2024 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 30.5.2024 v čiastke č. 56)
  • 118/2024 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2024 v čiastke č. 57)
  • 120/2024 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 123/2024 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 125/2024 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2024 v čiastke č. 59)
  • 127/2024 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. a č. 42/1994 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
  • 128/2024 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.6.2024, 1.7.2024 a súvisiace aktuality

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 20.6.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...