dnes je 17.4.2024

Najnovšie videosemináre

Aktuálne príplatky podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov od 31.3.2024ZáznamGarancia

12.4.2024, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:33

... Cieľom webinára je poskytnutie informácií o druhoch príplatkov, ktoré môžu poberať zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. - ich nárokovateľnosti, podmienkach a dobe ich poskytovania vrátane spôsobu výpočtu ich výšky. Cieľom webinára je poskytnutie informácií o druhoch príplatkov, ktoré ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024ZáznamGarancia

12.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Dňa 10.1.2024 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie. Cieľom webinára je priblížiť vybrané aspekty danej novely ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Aktuálne zmeny v mzdovom účtovníctve v roku 2024ZáznamGarancia

12.4.2024, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:34

... Vo webinári si zhrnieme aktuálny stav mzdovej učtárne s ohľadom na legislatívu ovplyvňujúcu výpočet miezd. V Zákonníku práce si pripomenieme aktuálne hodnoty minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov. Rovnako sa budeme venovať aktuálnym sadzbám príplatkov k mzde v zmysle Zákonníka práce. Prejdeme ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Ochrana osobných údajov pri práci stavebníka a architektaZáznamGarancia

2.4.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:36

... Práca stavebníkov a architektov je často prepojená so spracúvaním osobných údajov. Pri svojej práci spracúvajú osobné údaje klientov, žiadateľov, komunikujú v ich mene so stavebným úradom. Častým javom je využívanie subdodávateľov, ktorých úlohou je vybavenie rôznej administratívnej agendy v prospech ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z.ZáznamGarancia

2.4.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:50

... Obsahom príspevku je rýchly prehľad významných zmien v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahom príspevku je rýchly prehľad významných zmien v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Cestovné náhrady z pohľadu účtovníctvaZáznamGarancia

28.3.2024, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Webinár je zameraný na základné súčasti cestovných náhrad pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste. Zároveň sa zameriava aj na použitie kurzov pri zahraničných pracovných cestách s náhradami v cudzej mene. Názorným príkladom kalkuluje cestovné náhrady a popisuje spôsob účtovania. Popisuje aj iné povinnosti ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023ZáznamGarancia

28.3.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:59

... Cieľom školenia je poskytnúť ucelený pohľad na typy príjmov a výdavkov v daňovom priznaní FO, pomôcť poslucháčovi pochopiť jednotlivé riadky daňové priznania a pomôcť mu správne dokument vyplniť. Účastník zároveň získa poznatky a možnostiach uplatnenia výhod ponúkaných v zákone o dani z príjmu v časti ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Právne predpisy v oblasti revízií v roku 2024ZáznamGarancia

27.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:58

... Fundamentálne zamerania predmetného webinára predstavuje Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2023ZáznamGarancia

27.3.2024, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:20

... Webinár sa sústreďuje na základné povinnosti účtovných jednotiek pre ukončením účtovného roka. Popisuje postupy, ktoré treba vykonať pred samotným zostavením účtovnej závierky. Ďalej vymenúva dôležité legislatívne povinnosti účtovných jednotiek pred skončením roka 2023. Cieľom je priviesť účtovnú jednotku ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Účtovanie o dlhodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024ZáznamGarancia

27.3.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:17:14

... Webinár poskytuje špecifiká s vymedzením majetku ROPO a jeho spôsobmi účtovania v rôznych štádiách jeho používania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v štádiu obstarania, používania, vyraďovania majetku v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách a zdrojoch obstarania a krytia ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk
Najpozeranejšie videosemináre

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 19.2.2021)Záznam

25.2.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:06

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8.januára 2021, ktorá sa snaží zmeniť stav týkajúci sa dotovaných subjektov v ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31.3.2022Záznam

27.10.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:12

... Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR.Jedná sa o16. novelu zákona overejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu kpovinnosti používať elektronické prostriedky zapísané vzozname, ktorý ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľaZáznam

24.2.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:36

... V rámci videoseminára Vám lektorka priblíži jednotlivé nemocenské dávky, ktoré sa poskytujú poistencovi v roku 2021. Zameriava sa v prvom rade na pandemické nemocenské dávky (ošetrovné a nemocenské), ich čerpanie počas núdzového stavu, oznamovacie povinnosti Sociálnej poisťovne, ale približuje aj administratívne ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (stav k 19.5.2022)Záznam

20.6.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:06

... Pravidelný webinár aktualít z oblasti sociálneho poistenia sa pokúsi zhrnúť novinky v zákone o sociálnom poistení za ostatné obdobie a chronologicky sa vracia aj k jednotlivým platným zmenám z ostatného roka. Ako napr.: - Nové vyhlášky ÚVZ SR, účinné od 21.04.22 – VV SR č. 33/2022- 5-dňová karanténa ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zmeny v podmienkach prevádzkovania a používania hasiacich prístrojov v roku 2021Záznam

3.3.2021, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:26

... Lektorka sa vrámci videoseminára venuje zmenám, ktoré by mohli nastať vpodmienkach prevádzkovania a využívania hasiacich prístrojov vsúvislosti snávrhom vyhlášky Ministerstva vnútra SR ovlastnostiach aopodmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk
Najnovšie Právne predpisy
  • 41/2024 Z.z. o pozastavení účinnosti čl. I, čl. II bodu 39, čl. II bodu 134 v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4 a čl. XVII zákona z 8. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2024 v čiastke č. 22)
  • 42/2024 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 12.3.2024 v čiastke č. 23)
  • 43/2024 Z.z. novela zák. č. 98/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.3.2024 v čiastke č. 23)
  • 44/2024 Z.z. novela zák. č. 89/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.3.2024 v čiastke č. 23)
  • 46/2024 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 14.3.2024 v čiastke č. 25)
  • 47/2024 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 14.3.2024 v čiastke č. 25)
  • 48/2024 Z.z. vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy (vyšlo dňa: 15.3.2024 v čiastke č. 26)
  • 60/2024 Z.z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine (vyšlo dňa: 26.3.2024 v čiastke č. 30)
  • 62/2024 Z.z. novela vyhl. č. 78/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 26.3.2024 v čiastke č. 30)
  • 63/2024 Z.z. novela vyhl. č. 70/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 26.3.2024 v čiastke č. 30)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. a aplikačná prax v r. 2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 18.4.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Účtovanie o vlastných zdrojoch a záväzkoch RO a PO v roku 2024

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 9.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...