dnes je 28.2.2024

Najnovšie videosemináre

Ochrana osobných údajov v roku 2024ZáznamGarancia

26.2.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:49

... Ochrana osobných údajov bude mať nepochybne svoj význam aj v roku 2024. Prevádzkovatelia musia riešiť nespočetný rad povinností, ako voči svojim zamestnancom, tak aj voči klientom a iným dotknutým osobám. Čo nás čaká v roku 2024 a ako sa pripraviť na prípadnú kontrolu? Ochrana osobných údajov bude mať ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zmeny v školskej legislatíve v roku 2024ZáznamGarancia

22.2.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:29

... Aktuálny prehľad zmien v posledných novelách právnych predpisov v pôsobnosti regionálneho školstva. Aktuálny prehľad zmien v posledných novelách právnych predpisov v pôsobnosti regionálneho školstva. financovanie zariadení poradenstva a prevencie, zmeny v nariadení vlády o normatívoch, zabezpečovanie ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Účtovná závierka za rok 2023 - praktické odporúčaniaZáznamGarancia

22.2.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:25

... Školenie ponúka definíciu postupných krokov ku správnemu zostaveniu účtovnej závierky tak, aby účtovná závierka poskytovala pravdivý a verný obraz o stave účtovnej jednotky. Ponúka tiež tipy a triky ako účtovnú závierku zostaviť správne. Nastavuje a popisuje kontrolné mechanizmy pre zostavenú účtovnú ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Nová možnosť správcu dane počas daňovej kontroly na DPH dorubiť daň - daňový podvod v reťazciZáznamGarancia

22.2.2024, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:40

... Finančná správa začala počas daňových kontrol na DPH systematicky uplatňovať argumentačnú líniu založenú na daňovom podvode v reťazci. Daňový subjekt, ktorý splnil všetky podmienky na odpočítanie DPH na vstupe alebo na oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu od DPH, môže byť o možnosť odpočítania ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Sklad na konci účtovného a daňového obdobia 2023ZáznamGarancia

22.2.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:55

... Seminár ponúka ucelený obraz o účtovaní skladových zásob v spoločnosti. Vysvetľuje účtovanie spôsobom A aj B. Predmetom školenia je aj ozrejmenie spôsobu výpočtu prirodzenej normy úbytku. Povinnosťou účtovnej jednotky je zreálniť hodnotu skladu tvorbou opravnej položky. Školenie v závere tiež vysvetľuje ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Transferové oceňovanie za rok 2023ZáznamGarancia

22.2.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:19

... Vysvetlíme si zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023 (novela ZDP č. 490/2022 Z. z.), prierez legislatívou, identifikácia závislých osôb, metódy transferového oceňovania, úpravy základu dane súvisiace s transferovým oceňovaním, Smernicu OECD a jej význam, usmernenie MF SR od roku 2023 k príprave transferovej ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Klasifikácia stavieb z pohľadu katastra nehnuteľnostíZáznamGarancia

13.2.2024, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:26

... Obsahom seminára je vysvetlenie pojmov ako nehnuteľnosť, pozemok, stavba, byt či nebytový priestor, ako aj členenie stavieb. Bližšie sa venujeme spôsobu zápisu jednotlivých stavieb do katastra nehnuteľností podľa toho, či ide o stavbu rozostavanú, stavbu dokončenú, byt alebo nebytový priestor, vstavbu ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Vodný zákon - očakávané zmeny v roku 2024ZáznamGarancia

8.2.2024, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:02

... Novela zákona č. 364/2004 Z. z. rieši požiadavky a postupy pre revitalizáciu vodnej stavby, správu vodných tokov, zmenu termínu pre domové ČOV a zmenu spôsobu platieb za používanie vôd. Novela zákona č. 364/2004 Z. z. rieši požiadavky a postupy pre revitalizáciu vodnej stavby, správu vodných tokov, zmenu ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Právne predpisy v oblasti potravín pre rok 2024ZáznamGarancia

6.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:27

... Cieľom predmetného webinára je priblížiť legislatívu potravín EÚ, pričom pozornosť sa v rámci webinára sústredí i na praktické príklady či rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Cieľom predmetného webinára je priblížiť legislatívu potravín EÚ, pričom pozornosť sa v rámci webinára sústredí ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Pracovné právo v roku 2024ZáznamGarancia

6.2.2024, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:22

... Webinár je zameraný na posledný vývoj, novinky a očakávané zmeny v oblasti pracovného práva, ktorým budú čeliť zamestnávatelia v roku 2024. Preberieme stále aktuálnu tému informovania zamestnancov o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania prostredníctvom pracovnej zmluvy a osobitnej informačnej ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk
Najpozeranejšie videosemináre

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 19.2.2021)Záznam

25.2.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:06

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8.januára 2021, ktorá sa snaží zmeniť stav týkajúci sa dotovaných subjektov v ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZPZáznam

16.3.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:34

... Vo videoseminári sa lektor venoval skladom a celkovo BOZP a OOPP v oblasti logistiky. Prešli sme si jednotlivé profesie a používanie OOPP. Prešli sme si reálne problémy v sklade a taktiež sme si prebrali rôzne skladové materiály. Vo videoseminári sa lektor venoval skladom a celkovo BOZP a OOPP v oblasti ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľaZáznam

24.2.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:36

... V rámci videoseminára Vám lektorka priblíži jednotlivé nemocenské dávky, ktoré sa poskytujú poistencovi v roku 2021. Zameriava sa v prvom rade na pandemické nemocenské dávky (ošetrovné a nemocenské), ich čerpanie počas núdzového stavu, oznamovacie povinnosti Sociálnej poisťovne, ale približuje aj administratívne ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (stav k 6.4.2022)Záznam

13.5.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:39

... Pravidelný webinár aktualít z oblasti sociálneho poistenia sa pokúsi zhrnúť novinky v zákone o sociálnom poistení za ostatné obdobie a chronologicky sa vracia aj k jednotlivým platným zmenám z ostatného roka. Ako napr.: - koniec núdzového stavu k 22.02.2022 do 24:00, ale mimoriadna situácia stále trvá ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zákazky s nízkou hodnotou v roku 2021Záznam

9.3.2021, Mgr. Ján Richnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

... Webinár je venovaný zákazkám snízkou hodnotou, ktoré vzhľadom na výrazné zvýšenie limitov vroku 2019 predstavujú vsúčasnosti významnú časť verejného obstarávania najmä pre samosprávy amenších verejných obstarávateľov. Webinár je zameraný na predstavenie možností, ktoré zákon overejnom obstarávaní umožňuje ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2024 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 9.1.2024 v čiastke č. 1)
  • 2/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 755/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.1.2024 v čiastke č. 2)
  • 4/2024 Z.z. novela vyhl. č. 396/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2024 v čiastke č. 4)
  • 5/2024 Z.z. novela vyhl. č. 151/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2024 v čiastke č. 4)
  • 7/2024 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.1.2024 v čiastke č. 5)
  • 9/2024 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 2.2.2024 v čiastke č. 6)
  • 10/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 7/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 9.2.2024 v čiastke č. 7)
  • 12/2024 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (vyšlo dňa: 10.2.2024 v čiastke č. 8)
  • 15/2024 Z.z. vykonáva zákon o centrálnom registri účtov (vyšlo dňa: 15.2.2024 v čiastke č. 10)
  • 18/2024 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2024 (vyšlo dňa: 22.2.2024 v čiastke č. 12)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie o dlhodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 12.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení účinné od 1.1.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.3.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
február 2024
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
 
Najbližšia daňová povinnosť
29.2.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...