dnes je 22.5.2024

Najnovšie videosemináre

Novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. a aplikačná prax v r. 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:38

... Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Špeciálne školy a ich povinnosti v roku 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:56

... Webinár sa zameriava na zmeny v školskej legislatíve v aktuálnom školskom roku so zameraním na špeciálne školy. V závere rozoberáme aj praktické otázky z pohľadu PZ a OZ. Webinár sa zameriava na zmeny v školskej legislatíve v aktuálnom školskom roku so zameraním na špeciálne školy. V závere rozoberáme ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zodpovednosť starostu za výkonu jeho funkcie v samospráveZáznamGarancia

17.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:27:36

... Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce (štatutárnym orgánom). Cieľom webinára je priblížiť postavenie a zodpovednosť starostu za výkon jeho funkcie v samospráve. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce (štatutárnym orgánom). Cieľom webinára je priblížiť ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Novela zákona o cestnej premávkeZáznamGarancia

26.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:36

... Obsahom webinára je predovšetkým priblíženie legislatívnych zmien, ktorými novela zákona o cestnej premávke reagovala na zmenu hmotnosti vozidiel integrovaného záchranného systému. Uvedená hmotnosť sa mení napríklad v dôsledku dostupnosti nových prístrojov na záchranu života, či v dôsledku zavádzania ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.3.2024 - v súvislosti so zákonom o premenách obchodných spoločností a družstievZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:31

... Predmetom videa je prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), ktoré priniesla novela č. 309/2023 Z. z.. Výklad je štruktúrovaný podľa dvoch základných oblastí zmien, a to časť venujúca sa zmenám v oblasti premien obchodných spoločností a družstiev s osobitným zreteľom na zavedenie ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Účtovanie o krátkodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024ZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:16:14

... Webinár poskytuje špecifiká s vymedzením krátkodobého majetku ROPO a jeho spôsobmi účtovania v rôznych štádiách jeho používania. V príkladoch sú uvedené podrobné možnosti účtovania v štádiu účtovania krátkodobého majetku v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách a zdrojoch obstarania a krytia ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Novela zákona o účtovníctve od 1.3.2024 a najčastejšie chyby v účtovaníZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:59

... Objasníme si, čo zahŕňa novela Zákona o účtovníctve v súvislosti s premenou obchodných spoločností. Povieme si tiež k novele zákona súvisiacou s transpozíciou EU o vykazovaní informácií o udržateľnosti. Objasníme si, čo zahŕňa novela Zákona o účtovníctve v súvislosti s premenou obchodných spoločností ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Ochranné pracovné prostriedky na pracovisku - povinnosti zamestnávateľa v roku 2024ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:48

... V tomto webinári sa zaoberáme ochrannými pracovnými prostriedkami používanými počas práce. Čo všetko musí zamestnávateľ zohľadniť a splniť podľa legislatívy, ako správne priradiť predpísané OOPP, ako vykonávať kontroly používania a viesť evidenciu kontrol. Taktiež sme si prebrali aj povinnosti zamestnancov ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Transferové oceňovanie za rok 2023ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:56

... Vysvetlíme si zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023 (novela ZDP č. 490/2022 Z. z.), prierez legislatívou, identifikáciu závislých osôb, metódy transferového oceňovania, úpravy základu dane súvisiace s transferovým oceňovaním, Smernicu OECD a jej význam. Spomenieme tiež zmeny Usmernenia MF SR od ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:27

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2024. Dôraz je kladený na pripravované zmeny v roku 2024. Zmeny sa budú týkať úpravy komunálnych odpadov, nových reportingových povinností pri obaloch a batérií a akumulátorov a poplatky za skládkovanie. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk
Najpozeranejšie videosemináre

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 19.2.2021)Záznam

25.2.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:06

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8.januára 2021, ktorá sa snaží zmeniť stav týkajúci sa dotovaných subjektov v ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31.3.2022Záznam

27.10.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:12

... Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR.Jedná sa o16. novelu zákona overejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu kpovinnosti používať elektronické prostriedky zapísané vzozname, ktorý ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľaZáznam

24.2.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:36

... V rámci videoseminára Vám lektorka priblíži jednotlivé nemocenské dávky, ktoré sa poskytujú poistencovi v roku 2021. Zameriava sa v prvom rade na pandemické nemocenské dávky (ošetrovné a nemocenské), ich čerpanie počas núdzového stavu, oznamovacie povinnosti Sociálnej poisťovne, ale približuje aj administratívne ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (stav k 19.5.2022)Záznam

20.6.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:06

... Pravidelný webinár aktualít z oblasti sociálneho poistenia sa pokúsi zhrnúť novinky v zákone o sociálnom poistení za ostatné obdobie a chronologicky sa vracia aj k jednotlivým platným zmenám z ostatného roka. Ako napr.: - Nové vyhlášky ÚVZ SR, účinné od 21.04.22 – VV SR č. 33/2022- 5-dňová karanténa ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk

Zmeny v podmienkach prevádzkovania a používania hasiacich prístrojov v roku 2021Záznam

3.3.2021, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:26

... Lektorka sa vrámci videoseminára venuje zmenám, ktoré by mohli nastať vpodmienkach prevádzkovania a využívania hasiacich prístrojov vsúvislosti snávrhom vyhlášky Ministerstva vnútra SR ovlastnostiach aopodmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných ...

Prístupné pre: verejnasprava.vdu.sk
Najnovšie Právne predpisy
  • 87/2024 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 7.5.2024 v čiastke č. 43)
  • 90/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 383/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 9.5.2024 v čiastke č. 45)
  • 92/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 383/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 9.5.2024 v čiastke č. 45)
  • 93/2024 Z.z. novela zák. č. 187/2021 Z. z. a č. 368/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2024 v čiastke č. 46)
  • 94/2024 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2024 v čiastke č. 46)
  • 99/2024 Z.z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby (vyšlo dňa: 15.5.2024 v čiastke č. 48)
  • 102/2024 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2024 v čiastke č. 50)
  • 105/2024 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 20.5.2024 v čiastke č. 51)
  • 106/2024 Z.z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov (vyšlo dňa: 20.5.2024 v čiastke č. 51)
  • 107/2024 Z.z. novela zák. č. 566/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 20.5.2024 v čiastke č. 51)
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ochrana osobných údajov pre starostov a obecné úrady

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 23.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.3.2024, 1.6.2024 a 1.7.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.5.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...